Diensten en tarieven 2018

Hier vindt u een overzicht van alle diensten en tarieven van Sinne kinderopvang voor 2018.

Dagopvang, vaste dagen 

Jaarpakket
•    Voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar
•    52 weken
•    Minimale afname 2 dagdelen per week
•    Feestdagen waarop de opvang open is, zijn inbegrepen. Dit geldt ook voor schoolsluitingsdagen.
 

Schoolweken pakket
•    Voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar
•    41 weken opvang in de schoolweken. Geen opvang in de landelijk vastgestelde schoolvakantieweken regio Noord
•    Alleen op flexlocaties. Beperkt aantal beschikbare plaatsen per locatie
•    Minimale afname 2 dagdelen per week
•    Feestdagen waarop de opvang open is, zijn niet inbegrepen. Dit geldt ook voor schoolsluitingsdagen

 

Even/oneven weken plaatsing
Op alle locaties mogelijk. Beperkt aantal beschikbare plaatsen per locatie, met het oog op inefficiënties.

Duur opvangdag
Hele dag: 11 uur (7.30 – 18.30)
Ochtend: 5,5 uur (7.30 – 13.00)
Middag: 5,5 uur (13.00 – 18.30)

Kosten
•    Uurtarief 52 weken 4 dagdelen of meer: € 7,45
•    Uurtarief 52 weken 1-3 dagdelen: € 7,65 
•    Uurtarief 41 weken 4 dagdelen of meer: € 8,05
•    Uurtarief 41 weken 1-3 dagdelen: € 8,25
•    Uurtarief voor halve dagen is gelijk aan uurtarief hele dagen

Extra dagdelen
•    Extra dagdelen kunt u aanvragen via MijnSinne. Aanvragen worden gehonoreerd als er plek is op de eigen groep of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden 
•    Uurtarief van € 7,70 ongeacht het afgenomen opvangpakket
•    Extra dagdelen die na de sluitingstermijn worden afgezegd worden wel in rekening gebracht

Ruilen
•    Per dagdeel
•    Binnen 10 werkdagen voor of na oorspronkelijke opvangmoment
•    Niet voor feestdagen, vastgestelde scholingsdagen of Elfstedentocht
•    Alleen mogelijk als er plek is op de eigen groep/ of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden.

Verlengde dagopvang
•    Opvang van 13.00 tot 14.00 of 14.15, om aan te sluiten op continuerooster van de school
     waaraan de opvang is gekoppeld
•    Alleen mogelijk voor klanten en kinderen die hiervan al gebruik maken
•    Er is geen mogelijkheid voor uitbreiding. Verplaatsing van huidige afname naar een andere dag
     is wel toegestaan

Service: tegoed bij vroegtijdig afmelden
•    Als u uw kind via MijnSinne afmeldt voor 19.00 uur op de avond voorafgaand aan het opvangmoment ontvangt u voor het afmelden een tegoed ter waarde van de afgemelde uren. Dit tegoed is kindgebonden
•    U kunt de betreffende uren inhalen binnen 28 dagen na het oorspronkelijke opvangmoment. 
•    28 dagen na het oorspronkelijke opvangmoment vervalt het tegoed automatisch.
•    Inhalen is een service en alleen mogelijk als er plek is op de eigen groep/ of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden.

Ingang en einde plaatsingsovereenkomst
•    De plaatsingsovereenkomst kan elke dag van de maand ingaan.
•    Opzeggen kan elke dag van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand.

Overig
•    Tarieven zijn inclusief luiers en voeding. 
 

Dagopvang - Flexopvang

Flexlocaties
•    Brederostraat
•    Willem Sprengerstraat
•    Schooldijkje
•    Zevenblad
•    Pikemar
•    Idzerdastins 

Aantal beschikbare flex. plaatsen 
•    Beperkt aantal beschikbare plaatsen per locatie.
•    Uitbreidingen (vergroten van het tegoed) van lopende flexcontracten op niet-flexlocaties is niet mogelijk.
•    Verzoeken voor nieuwe flexcontracten op niet-flexlocaties waar een broertje of zusje nog een oud flexcontract afneemt is niet mogelijk

Duur opvangdag
•    van 7.00 - 18.30
•    klanten met een lopend flexcontract op een niet-flexlocatie kunnen in 2017 op die locaties ook gebruik blijven maken van opvang vanaf 7.00 uur. In de loop van 2018 zal opnieuw overwogen worden of dit gehandhaafd blijft.

Flextegoeden
•    Het flextegoed is een kwartaaltegoed
•    Ongebruikte uren aan het einde van ieder kwartaal komen te vervallen.
•    Overschrijding van het tegoed wordt na iedere maand bij de eerstvolgende factuur in rekening gebracht.
•    Tussentijdse verlaging en verhoging van het tegoed is mogelijk. De facturatie wordt hier in gelijke maandelijkse delen op aangepast.

Kosten
•    Minimale afname van 13 weken x 11 uur = 143 per kwartaal.
•    Minimale afname kwartaal 3, zomer: 13 weken - 4 weken vakantie x 11 uur = 99 uur
•    Instroom gedurende kwartaal: minimum aantal uren naar rato van het aantal resterende maanden in het kwartaal.
•    Uurtarief: € 8,60.

Reservering van opvang
•    Minimaal 4 uren aaneengesloten per reservering. Kinderen kunnen per kwartier worden opgehaald, behalve tussen 11.00 en 13.00 uur. Brengen kan op ieder moment.
•    Aanvragen die 10 werkdagen of meer van tevoren worden aangevraagd, gerekend vanaf de voorgaande zondag waarop de opvang nodig is, worden standaard gehonoreerd.
•    Aanvragen binnen 10 werkdagen zoals hierboven beschreven, worden alleen gehonoreerd als er plek is op de groep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden.
•    Gereserveerde dagdelen die na de sluitingstermijn worden afgezegd worden wel in rekening gebracht.

Ruilen
•    Binnen 10 werkdagen voor of na oorspronkelijke opvangmoment
•    Niet voor feestdagen, vastgestelde scholingsdagen of Elfstedentocht
•    Alleen mogelijk als er plek is op de eigen groep/ of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden.

Overig
•    Tarieven zijn inclusief luiers en voeding.
 

Speelleergroepen

•    Voor 2-4 jarigen
•    41 weken opvang in de schoolweken. Geen opvang in de landelijk vastgestelde schoolvakantieweken regio Noord
•    Minimale afname 2 ochtenden per week a 3,5 uur. Kinderen met een VVE indicatie 3 ochtenden, 10,5 uur per week
•    Feestdagen en schoolsluitingsdagen niet inbegrepen

Duur opvang
•    Verschillend per locatie

Kosten
•    Uurtarief: € 8,00
•    Uurtarief VVE: € 7,45
•    Voor kinderen met een VVE indicatie vergoed de gemeente het uurtarief VVE, minus de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De bijdrage van de gemeente geldt vanaf het moment dat het kind 2,5 jaar is
•    De bijdrage van de gemeente geldt ook als kinderen geen VVE indicatie hebben en ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen. De tegemoetkoming is voor maximaal 2 ochtenden. De hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente is inkomensafhankelijk en bedraagt niet meer dan het maximale uurtarief. Ouders betalen het verschil tussen de tegemoetkoming van de gemeente en het reguliere uurtarief voor de speelleergroep.

Extra dagdelen
•    Niet van toepassing

Ruilen
•    Niet van toepassing

Ingang en einde plaatsingsovereenkomst
•    De plaatsingsovereenkomst kan elke dag van de maand ingaan.
•    Opzeggen kan elke dag van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand.
 

BSO (na- en voorschoolse opvang) - vaste dagen

Jaarpakket
•    Voor kinderen van 4 tot 13 jaar 
•    52 weken
•    Minimale afname 1 dagdeel per week
•    In- of excl. VSO
•    Feestdagen waarop de opvang open is, zijn inbegrepen. Dit geldt ook voor schoolsluitingsdagen

Schoolweken pakket
•    Voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 
•    41 weken opvang in de schoolweken. Geen opvang in de landelijk vastgestelde schoolvakantieweken regio Noord
•    Minimale afname 1 dagdeel per week
•    In- of excl. VSO
•    Feestdagen waarop de opvang open is, zijn niet inbegrepen. Dit geldt ook voor schoolsluitingsdagen

Even/oneven weken plaatsing
•    Op alle locaties mogelijk. Beperkt aantal beschikbare plaatsen per locatie. Een even oneven weken plaatsing verschilt in weken qua omvang en weekdagen 
•    Even/oneven plaatsingen zijn alleen mogelijk in combinatie met een schoolwekenpakket

Duur opvangdag
•    De begintijd van de naschoolse opvang sluit aan bij de eindtijd van de school. 
•    De ouder kiest de eindtijd bij scholen met continue rooster: 17.30 of 18.30 uur
•    Bij scholen met traditioneel rooster is de vaste eindtijd 18.30 uur
•    Voor begin- en eindtijden van de VSO zie voorschoolse opvang

Kosten
•    Uurtarief 52 weken: € 6,95
•    Uurtarief 41 weken: € 7,55
•    De uurtarieven voor na- en voorschoolse opvang zijn gelijk

Extra dagdelen
•    Extra dagdelen kunt u aanvragen via MijnSinne. Aanvragen worden gehonoreerd als er plek is op de eigen groep of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden 
•    Uurtarief € 7,20 ongeacht het afgenomen opvangpakket
•    Het aantal uren dat in rekening gebracht wordt, is afhankelijk van de schooltijden die van toepassing zijn op het opvangcontract van uw kind
•    Extra dagdelen die na de sluitingstermijn worden afgezegd worden wel in rekening gebracht

Ruilen
•    Per dagdeel
•    Binnen 10 werkdagen voor of na oorspronkelijke opvangmoment
•    Niet voor feestdagen, vastgestelde scholingsdagen of Elfstedentocht.
•    Alleen mogelijk als er plek is op de eigen groep/ of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden.
•    Een kort dagdeel kan alleen geruild worden tegen een kort dagdeel. Een lang dagdeel kan geruild worden tegen een lang of een kort dagdeel.
•    Bij het 52-weken pakket  kunnen vakantiedagen niet geruild worden met reguliere naschoolse opvangdagen.

Opvang op schoolvrijedagen
•    52 weken pakket: het kind kan de schoolvrije dag naar de BSO komen, zonder dat deze extra uren apart in rekening gebracht worden. Dit is inbegrepen in het opvangcontract. 
•    41 weken pakket: u kunt in MijnSinne een aanvraag doen voor opvang vanaf 8.15 tot einde schooltijd. De extra afgenomen uren worden apart in rekening gebracht. Het uurtarief hiervoor bedraagt € 7,55

Opvang in de vakantie
•    52 weken pakket: Opvang tijdens schoolvakantieweken op dezelfde vaste contractdagen van 8.15 - 18.30 (pakket exclusief VSO) en 7:30 - 18:30 (pakket inclusief VSO) 
•    41 weken pakket: er is geen opvang tijdens schoolvakanties inbegrepen. 
•    Voor het afnemen van (extra) vakantieopvang zie pakket vakantieopvang.

Ingang en einde plaatsingsovereenkomst
•    De plaatsingsovereenkomst kan elke dag van de maand ingaan.
•    Opzeggen kan elke dag van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand.
 

BSO (na- en/of voorschoolse opvang) - flex

Flexlocaties
•    Brederostraat
•    Cornelis Trooststraat
•    Idzerdastins 
•    Keizerskroon/Zevenblad
•    Pikemar

Aantal beschikbare flex.plaatsen 
•    Beperkt aantal beschikbare plaatsen per locatie
•    Uitbreidingen (vergroten van het tegoed) van lopende flexcontracten op niet-flexlocaties is niet mogelijk
•    Verzoeken voor nieuwe flexcontracten op niet-flexlocaties waar een broertje of zusje nog een oud flexcontract heeft, is niet mogelijk

Minimale afname
•    Minimale afname voor de flexibele naschoolse opvang is gemiddeld 1 middag per schoolweek
•    Er geldt geen minimum afname voor flexibele voorschoolse opvang
•    Minimaal 1 hele middag per reservering

Duur opvangdag
•    De begintijd van de naschoolse opvang sluit aan bij de eindtijd van de school 
•    De ouder kiest de eindtijd van de opvang bij scholen met continue rooster: 17.30 of 18.30 uur. Bij scholen met een traditioneel rooster is de eindtijd van de opvang 18.30 uur.

Flextegoeden
•    Het flextegoed is een half jaar tegoed
•    Ongebruikte uren aan het einde van ieder half jaar komen te vervallen
•    Overschrijding van het tegoed wordt na iedere maand bij de eerstvolgende factuur in rekening gebracht
•    Tussentijdse aanpassing van het tegoed is mogelijk. Het aangepaste tegoed wordt in gelijke maandelijkse delen gefactureerd
•    Als u flexibele na- en voorschoolse opvang afneemt, worden deze beide tegoeden samengevoegd tot één tegoed

Kosten
•    Afhankelijk van de schooltijden wordt het aantal uur per half jaar als volgt bepaald: aantal BSO uren per week x aantal schoolweken in een half jaar = het minimum aantal af te nemen uren per half jaar (flex BSO is feitelijk een 41 weken product) 
•    Bij instroom in de loop van een half jaar, wordt het minimum aantal uren naar rato van het aantal resterende schoolweken in het half jaar vastgesteld.
•    Uurtarief: € 8,60

Reservering van opvang
•    Minimaal een hele middag, aansluitend op de schooltijden.
•    Aanvragen die 10 werkdagen of meer van tevoren worden aangevraagd, gerekend vanaf de voorgaande zondag waarop de opvang nodig is, worden standaard gehonoreerd
•    Aanvragen binnen 10 werkdagen zoals hierboven beschreven, worden alleen gehonoreerd als er plek is op de groep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden
•    Gereserveerde dagdelen die na de sluitingstermijn worden afgezegd worden wel in rekening gebracht

Ruilen
•    Binnen 10 werkdagen voor of na oorspronkelijke opvangmoment
•    Niet voor feestdagen, vastgestelde scholingsdagen of Elfstedentocht
•    Alleen mogelijk als er plek is op de eigen groep/ of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden

Opvang op schoolvrije dagen
•    Voor schoolvrije dagen kan vakantie-opvang worden afgenomen. Zie vakantie-opvang

Opvang in de vakanties
•    Voor vakantiedagen kan vakantie-opvang worden afgenomen. Zie vakantie-opvang
 

Voorschoolse opvang

Voor wie en waarvoor
•    Voor klanten met een BSO jaarpakket of –schoolwekenpakket.
•    Voorschoolse opvang kan ook zonder naschoolse opvang pakket worden afgenomen.

Kosten
•    Uurtarief als onderdeel van een BSO 52-weken pakket: € 6,95
•    Uurtarief als onderdeel van een BSO 41-weken pakket: € 7,55
•    Uurtarief los afgenomen: € 7,55

Duur van de opvang
•    De opvang is van 7.30- tot het moment dat de schooldag start

Ruilen
•    Binnen 10 werkdagen voor of na oorspronkelijke opvangmoment
•    Niet voor feestdagen, vastgestelde scholingsdagen of Elfstedentocht
•    Alleen mogelijk als er plek is op de eigen groep/ of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden
 

Vakantie-opvang

Voor wie en waarvoor
•    Voor ouders met een 52-weken pakket die extra dagen willen afnemen in de schoolvakantie.
•    Voor ouders met een 41-weken pakket
•    Voor ouders die gedurende de schoolweken geen BSO opvang afnemen bij Sinne in de schoolweken
•    Te gebruiken voor vakanties zoals vastgesteld voor de regio Noord en voor schoolsluitingsdagen

Kosten
•    Minimum afname 3 dagen (6 dagdelen)
•    Uurtarief: € 7,55

Duur van de opvang
•    Een opvangdag is van 08.15-18.30 uur
•    Hele dag opvang is 10,25 uur
•    Halve dag is 5,25 uur, van 08.15 – 13.30 uur of van 13.15-18.30 uur
•    Opvang tussen 7.30-8.15 uur is mogelijk en kan apart worden gereserveerd via MijnSinne

Reservering van de opvang
•    Aanvragen die 10 werkdagen of meer van tevoren worden aangevraagd, gerekend vanaf de voorgaande zondag waarop de opvang nodig is, worden standaard gehonoreerd.
•    Aanvragen binnen 10 dagen voorafgaand aan het opvangmoment, worden alleen gehonoreerd als er plek is op de groep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden
•    Gereserveerde dagdelen die na de sluitingstermijn worden afgezegd worden wel in rekening gebracht

Ruilen
•    Binnen 10 werkdagen voor of na oorspronkelijke opvangmoment
•    Niet voor feestdagen, vastgestelde scholingsdagen of Elfstedentocht
•    Alleen mogelijk als er plek is op de eigen groep/ of de maatjesgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden

Tussenschoolse opvang


Kosten
•    St. Paulusschool: €  3,25 per keer o.b.v. abonnement en €  3,80 per keer o.b.v. flexafname
•    De Oldenije: verplichte afname 5x per week: € 7,77 per maand

Gastouderopvang

Kosten
•    Bemiddelingskosten: €  44,00 per kind ongeacht het aantal uur dat vraagouders afnemen bij de gastouder.
•    Bemiddelingskosten alleen voor 1e en 2e kind.
•    Toedeling bemiddelingskosten kan toegerekend worden naar de kinderen op basis van 50-50% of 66,66%-33,33%. Dit kan bij verschillen in uren aantrekkelijk zijn.
•    Advies uurtarief overdag: € 4,90 (excl. bemiddelingskosten)
•    Advies uurtarief avond en weekend: € 5,20 (excl. bemiddelingskosten)
•    Advies tarief nacht: € 14,70 per nacht (excl. bemiddelingskosten)
•    Nanny: minimum uurloon

Algemeen

Administratiekosten
•    Voor klanten die niet per automatische incasso willen betalen.
•    Hoogte € 4,-
•    Per debiteur en per factuur