Uw mening telt

Medezeggenschap

Ouders

Sinne is blij met ouders die meepraten over de opvang en het beleid. Iedere locatie heeft een eigen Oudercommissie (OC). De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders op de locatie en vergadert minimaal vier keer per jaar. Naast de OC's hebben we een overkoepelende Centrale Oudercommissie  (COC). De Centrale Oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders bij Sinne en vertegenwoordigt ouders binnen en buiten de organisatie. De COC overlegt minstens vier keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Als u actief wilt worden in een oudercommissie, dan kunt u dat laten weten aan een van de medewerkers op de groep. Wat er van leden binnen de OC en COC wordt verwacht, kun je lezen in de blauwdruk COC en OC's

Kinderen

Kinderen kunnen hun stem laten horen in de de BSO-Kinderraad. Eén keer per jaar komen afgevaardigden van de Kinderraden bijeen in de Centrale BSO-Kinderraad, waar ze met de directeur bespreken wat zij belangrijk vinden.