Een vertrouwde partner in de dagelijkse zorg en opvoeding

Missie en Visie

Missie

Sinne wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen: we willen kinderen ontwikkelingskansen bieden om goed toegerust aan de samenleving te kunnen deelnemen. Onze vakkundige medewerkers zorgen voor kinderopvang van hoge kwaliteit en met een eigentijds en herkenbaar aanbod. Opvang waaraan alle kinderen kunnen deelnemen en waar eenieder met plezier naartoe gaat. We doen dit in een veilige, stimulerende en gezonde omgeving.

Door opvang van hun kinderen stellen we ouders in staat te werken, te studeren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We werken samen met ouders, onderwijs en andere partners aan een leefbare, duurzame en ontspannen samenleving.

Onze professionaliteit is vertaald in de kernwaarden: betrouwbaar, vakkundig, verbindend, ondernemend, gastvrij.

 

Visie

Kinderen zijn ons stralend middelpunt

Sinne biedt in Fryslân opvang voor kinderen vanaf tien weken tot 13 jaar. Dit doen we vanuit de overtuiging dat kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, hen gelijke kansen biedt en helpt achterstanden te voorkomen. Kinderopvang ontzorgt ouders en draagt bij aan de sociale cohesie in dorpen en wijken. We willen graag opvang en gelijke ontwikkelkansen bieden aan alle kinderen en zetten ons in voor een ontwikkelrecht van kinderen. Bij Sinne draait het om kinderen: zij zijn ons stralend middelpunt.

Eigentijds en herkenbaar aanbod

Met een breed, herkenbaar, eigentijds en toonaangevend aanbod draagt Sinne bij aan de ontwikkeling van kinderen en voorziet zij in uiteenlopende behoeften van ouders. We bieden verschillende vormen van groepsopvang aan, met daarnaast opvang door gastouders en medewerkers aan huis. Sinne wil ook plek bieden aan kinderen met een zorgbehoefte en zoekt in dat kader naar nieuwe wegen voor passende kinderopvang. Behoeften of inzichten veranderen; daarom veranderen ons aanbod en onze organisatie mee. In alle gevallen onderscheiden we ons door hoge kwaliteit en door onze dienstverlening telkens te verbeteren. Dit doen we in voortdurende dialoog met kinderen, ouders en samenwerkingspartners.

Actief in Fryslân

De maatschappelijke omgeving rond Sinne is sterk in beweging. Voldoende omvang van de organisatie is vereist om onze ambities naar kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners waar te kunnen maken en om te blijven innoveren. Van oudsher is Sinne sterk vertegenwoordigd in Leeuwarden. Onze strategische partners, zoals onderwijskoepels, opereren steeds vaker in meerdere gemeenten en op grotere schaal. Daarnaast vinden in Fryslân op tal van plaatsen gemeentelijke herindelingen plaats. Sinne sluit aan bij deze ontwikkeling door regionaal in Fryslân opvang aan te willen bieden.

Kennis en expertise van het jonge kind

Sinne beschikt over uitstekende pedagogische kennis en heeft jarenlange expertise op het gebied van het jonge kind. Daarnaast draagt Sinne actief bij aan beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling met partners in gemeenten en daarbuiten. Sinne participeert actief in regionale en landelijke werkgroepen en bijeenkomsten. Onze expertise van het jonge kind is tevens de basis voor aanvullende vormen van dienstverlening gerelateerd aan de ontwikkeling van kinderen.

Pedagogische visie

Sinne werkt op basis van de pedagogische visie dat elk kind uniek, krachtig en nieuwsgierig is. Kinderen hebben de drang en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, maar tegelijkertijd kan deze ontwikkeling alleen plaatsvinden in interactie met hun leeftijdsgenoten, opvoeders en de omgeving. 

Wij werken ontwikkelingsgericht. Wij kijken en luisteren naar wat kinderen nodig hebben om zich thuis te voelen en tot ontwikkeling te komen. Met een doelbewuste aanpak stimuleren we ieder kind vanuit betrokkenheid en met een gevoel van welbevinden de eigen ontwikkelingsweg te volgen. Voorschoolse educatie vormt daarbij een geïntegreerd onderdeel van onze dagopvang.

Groepsopvang vinden we van meerwaarde. We zien het kindcentrum als minisamenleving en sociale oefenplaats. Kinderen ervaren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap. Zij leren oog te hebben voor anderen en voor hun omgeving en om samen te werken.

Wij hebben vertrouwen in kinderen en hechten aan een democratische opvoedingsstijl. We bevorderen de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en participatie van kinderen.

In een veilige, gezonde en ontwikkelrijke omgeving bieden we kinderen ruimte, waarin zij kunnen ontdekken, spelen, anderen ontmoeten, plezier hebben en zich ontwikkelen naar eigen aard. Onze professionele medewerkers begeleiden kinderen daarbij en verzorgen hen met aandacht.

Samen goed voor later

Sinne is een vertrouwde partner van ouders in de dagelijkse zorg voor hun kinderen. Sinne besteedt aandacht aan hoe we respectvol en plezierig met elkaar omgaan; belangrijk voor een leefbare samenleving. Sinne is daarom ook een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in contact kunnen komen. Wij zien ouders als onze partners. We stimuleren wederzijdse betrokkenheid en helpen ouders bij opvoedingsvragen. Samen zijn we goed voor later.

Mensenwerk

Kinderopvang is mensenwerk. Onze medewerkers en hun teams maken de kwaliteit en het verschil. Verantwoordelijkheden beleggen we waar mogelijk en doelmatig laag in de organisatie. Medewerkers voelen zich bij Sinne thuis en voeren regie over hun eigen ontwikkeling en vitaliteit. Daarom geeft Sinne medewerkers de ruimte hun talenten te ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen. Sinne stimuleert en faciliteert medewerkers daarin. De vraag naar onze dienstverlening fluctueert van dag tot dag; dit vereist flexibiliteit in beschikbaarheid en inzet. Als team zijn we sterk en zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Medewerkers doen hun werk bij Sinne met plezier, zijn trots en voelen zich gewaardeerd. Zij werken klant- en kindgericht.

Sinne werkt nauw samen met opleidingscentra voor scholing van eigen medewerkers, maar biedt ook leerlingen en studenten de mogelijkheid tot stage- en onderzoeksplekken om kennis en ervaring op te doen en te delen.

Kernwaarden

Onze professionaliteit is vertaald in de kernwaarden betrouwbaar, vakkundig, verbindend, ondernemend en gastvrij. We dragen onze kernwaarden zichtbaar uit in gedrag en zijn daarop aanspreekbaar. Sinne streeft diversiteit na onder werknemers, o.a. in culturele achtergrond. Ieder mens is anders, samen zijn we Sinne.

Integrale kindcentra

Sinne ziet integrale kindcentra (ikc) als een belangrijke stap om goede invulling te geven aan het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind. In een ikc werken we met meerdere partners samen aan een nieuwe organisatievorm volgens één pedagogische visie op doorgaande ontwikkeling. Dit versterkt een professionele en sterke opvoedingsomgeving, zorgt voor een uitdagend aanbod voor kinderen en biedt ouders meer mogelijkheden voor een handige dagindeling. In ikc’s zijn we op basis van gelijkwaardigheid een betrouwbare en professionele partner. Ikc’s vereisen strategische samenwerking met partners in onderwijs, zorg, welzijn, sport, cultuur en gemeenten. Kindcentra zijn gericht op doorgaande ontwikkelingslijnen, gevarieerde dagarrangementen en kindnabijezorg.  De recentelijke transities op het gebied van zorg leggen een duidelijke regierol bij de gemeenten en hun wijkteams. Wij werken met hen samen als er extra aandacht voor een kind nodig is of bij zorg om een kind.

Bedrijfsvoering

Sinne wil inspelen op veranderingen en kansen. Daarom is het van belang een flexibele, slagvaardige en lerende organisatie te zijn. De ict-infrastructuur ondersteunt een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en is geschikt om vastgelegde gegevens om te zetten naar informatie. Onze kwaliteit wordt enerzijds bepaald door wet- en regelgeving, anderzijds door hoe kinderen, ouders en samenwerkingspartners ons ervaren. Kwaliteitszorg is een integraal onderdeel van al onze bedrijfsprocessen. We borgen onze kwaliteit van dienstverlening systematisch.

Sinne zorgt voor gerichte marketing en promotie die de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de organisatie ondersteunt. Bij onze interne en externe communicatie maken we actief gebruik van social media en digitale systemen. We combineren daarbij beeld en tekst op een aansprekende manier. Op de verzorgde locaties van Sinne voel je je thuis en veilig. Binnen- en buitenruimtes zijn aantrekkelijk en efficiënt ingericht en nodigen uit tot spel, ontdekken en beleven. Ruimtes zijn waar mogelijk flexibel ingedeeld of geschikt voor meersoortig gebruik.

De ontwikkeling richting ikc’s is van invloed op de diensten die het servicecentrum levert en de eisen die aan de individuele kwaliteit van pedagogisch medewerkers worden gesteld. Ontwikkelingen op dit gebied zijn geleidelijk, worden op de voet gevolgd en mee vormgegeven. Ditzelfde geldt voor goede aansluiting bij de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en het kunnen aanbieden van inclusieve opvang. De keuze voor ikc’s is van invloed op sommige locaties van Sinne en kan leiden tot aanpassingen in locaties, verhuizing van groepen of in een enkel geval tot afstoten van een locatie. Naast ikc-locaties blijven ’Solo locaties’ van Sinne bestaan, die zich met een eigen profiel onderscheiden.

Maatschappelijke onderneming

Sinne is een maatschappelijke organisatie en voelt zich medeverantwoordelijk voor het milieu, onze omgeving en het overdragen van deze waarden. Naast uitstekende zorg voor kinderen en gezonde voeding streeft Sinne daarom ook naar een duurzame en milieubewuste bedrijfsvoering. We besteden aandacht aan natuur- en milieubewustzijn in de activiteiten die we aanbieden. We hechten veel waarde aan transparantie en aan burgerschap. Onze aandacht voor efficiënte inzet van mensen en middelen zorgt voor een financieel gezonde exploitatie. We herinvesteren rendementen in onze organisatie om ons aanbod te versterken, kennis en expertise te verbeteren, te zorgen voor voldoende weerstandsvermogen en zo de continuïteit van de organisatie te borgen. Sinne is niet verbonden aan religieuze of levensbeschouwelijke stromingen; alle kinderen en hun ouders zijn welkom. Sinne is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Strategisch meerjarenplan

De missie en visie worden telkens in een strategisch meerjarenplan uitgewerkt. Het strategisch plan is de basis voor jaarplannen.