De Wet kwaliteit en innovatie kinderopvang

12 januari 2018

Wat verandert er voor uw kind?

 Sinds 1 januari 2018 is de Wet kinderopvang en kwaliteit kinderopvang van kracht. Hierdoor veranderen de eisen aan de kinderopvang met als doel het verhogen van de kwaliteit. Graag willen wij u informeren over de belangrijkste wijzigingen en de manier waarop Sinne hieraan voldoet.       

Thema 1 - Ontwikkeling van het kind staat centraal

In de wet is veel aandacht voor de pedagogische kwaliteit van kinderopvang en het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen. Dat past bij onze ambitie. Het kindvolgsysteem KIJK helpt ons om gericht de ontwikkeling van kinderen te volgen. Werken met KIJK betekent dat observeren onderdeel van ons dagelijkse handelen is. Ook bieden we kinderen met Uk & Puk en DoenKids een stimulerende omgeving. 

Voor een soepele overgang van kinderen naar de basisschool en de buitenschoolse opvang, wordt van ons verwacht dat wij informatie vanuit het kindvolgsysteem overdragen. Uiteraard pas nadat u daar als ouder toestemming voor heeft gegeven. Dit past bij de afspraken die we eerder in Leeuwarden gemaakt hebben. 
Elk kind krijgt bovendien een eigen mentor. Bij Sinne noemden we dat tot nu toe ‘de vaste medewerker van het kind’. Deze mentor focust zich op het welzijn en de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Bij de BSO is de eigen mentor ook het eerste aanspreekpunt voor het kind.  In het ouderportaal staat wie de mentor is van uw kind.

In ons pedagogisch beleidsplan leest u meer over onze werkwijze. 

Thema 2 - Veiligheid en gezondheid

De kinderopvangorganisatie moet een veiligheids- en gezondheidsbeleid voeren dat past bij de groep. De aanpak beschermt kinderen tegen grote risico’s en leert hen omgaan met kleine risico’s. Daarnaast moet op ieder kindcentrum tijdens de opvang een volwassene aanwezig zijn met een kinder-EHBO-certificaat. Dat zorgt ervoor dat snel en adequaat gehandeld kan worden bij ongevallen. Sinne heeft ervoor gekozen alle vaste medewerkers te scholen in kinder-EHBO.

Thema 3 - Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

Het aantal vaste gezichten voor baby’s wordt aangescherpt. Bij baby’s is er minder wisseling van de vaste gezichten dan bij oudere kinderen. Gedurende maximaal drie uur per dag mag de dagopvang afwijken van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Op de BSO  geldt op schoolvrije dagen ook het maximum van drie uur. Op schooldagen is dat een halfuur. 

Thema 4 - Kinderopvang is een vak

Per 1 januari 2019 moet op elke locatie een pedagogisch specialist werken die medewerkers coacht bij de dagelijkse werkzaamheden. Deze specialist houdt zich ook bezig met het pedagogisch beleid. Sinne loopt al vooruit op deze eis doordat wij in 2017 op elke locatie pedagogisch specialisten hebben aangesteld.
Per 1 januari 2023 geldt er een minimum taalniveau voor de pedagogisch medewerker. Bij Sinne voldoet 97 % van de medewerkers van dagopvang en speelleergroep nu aan deze eis. De komende periode worden nieuwe en BSO-medewerkers getoetst en zo nodig bijgeschoold.

Adviesrecht van ouders

De oudercommissie heeft adviesrecht over bijna alle veranderingen als gevolg van de gewijzigde kwaliteitseisen. Zo heeft de centrale ouderraad in november het nieuwe pedagogisch beleidsplan van Sinne besproken. De werkboeken van iedere locatie staan de komende maanden op de agenda van de oudercommissies.   

Vorige Volgende