Jaarverslag 2018 Sinne speelt mee

24 mei 2019

Het jaar 2018 stond voor Sinne in het teken van ontwikkeling. Met trots laten we zien in ons jaarverslag dat we met veel energie gewerkt hebben aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Sinne is als organisatie opnieuw sterk gegroeid en heeft onder andere een verdere verbetering van de pedagogische kwaliteit en in dienstverlening gerealiseerd. De sterk stijgende vraag naar opvang was belangrijk en zorgde voor een toename in inzet van personeel met ruim 13%, zo behoort Sinne tot één van de grotere werkgevers van de gemeente Leeuwarden. Met 351 medewerkers ( 217 fte) is Sinne een belangrijke werkgever van de gemeente Leeuwarden. 

Financieel gezond

Op financieel gebied was 2018 voor Sinne een goed jaar, de omzetgroei over 2018 was ruim 14% t.o.v. 2017. De vraag naar opvang zorgde voor beter gevulde groepen, wat een gunstig effect had op het resultaat. Sinne investeert veel in integrale kindcentra en breidt daarin ook de opvangcapaciteit uit. Sinne heeft, waar nodig, processen en werkwijzen aangepast op ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK), Personenregister kinderopvang en de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Ontwikkelingsdoelen

Sinne profileert zich steeds sterker als expert op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind. Herkenbaar op pedagogische kwaliteit en op spelend leren en ontwikkelen. Zo bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie op alle dagopvang- en speelleergroepen. Per groep bekijkt een medewerker de ontwikkelingsdoelen en of kinderen extra aandacht of uitdaging nodig hebben. Ook is er veel aandacht voor ouder-kind participatie. 

Organisatie en expertise

Sinne levert een maatschappelijke bijdrage. Vroeg investeren in de ontwikkeling van kinderen loont. Primair aan de ontwikkeling van kinderen en secundair aan anderen die daarin een vooraanstaande rol spelen. De organisatie is ondernemend: Sinne denkt in kansen, ontdekt nieuwe mogelijkheden en realiseert ze. We doen dit veel en vaak samen met partners in Friesland (scholenkoepels, gemeente, andere kinderopvangorganisaties etc.) om zo de verbinding op te zoeken en kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ondernemend en verbindend zijn kernwaarden van Sinne. Om dit ook naar buiten toe uit te stralen, hebben we onze huisstijl en logo vernieuwd. Sinne is een partner in IKC’s, voor de gemeente en voor allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind. Sinne speelt mee! 

We vertellen over bovengenoemde en alle andere ontwikkelingen in ons jaarverslag over 2018
 

Vorige Volgende