Vaccineren

06 mei 2019

De afnemende vaccinatiegraad in Nederland veroorzaakt onrust en zorgt voor een landelijke discussie over de vraag of vaccineren verplicht zou moeten worden voor kinderen die gebruikmaken van kinderopvang. Hierover krijgen wij ook vragen. Ons standpunt hierover is ongewijzigd en vindt u hieronder. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet. Zodra er wijzigingen zijn mag u van ons verwachten dat wij deze met u communiceren. 
 
Sinne biedt kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De opvang van kinderen bij Sinne start vanaf 0 jaar. De baby’s van 4 - 14 maanden die gebruik maken van de kinderopvang zijn bijvoorbeeld nog niet ingeënt tegen mazelen (BMR), de 1e BMR vaccinatie wordt gegeven rond de leeftijd van 14 maanden. Het vaccinatieschema kunt u hier vinden. 

 
Vraagt Sinne aan ouders of hun kinderen zijn ingeënt? 

Ouders hebben de keuze om hun kinderen niet te vaccineren. Een klein deel van de ouders kiest bewust of om medische redenen om hun kind niet te laten vaccineren. Wij vragen bij nieuwe ouders met kinderen niet naar vaccinatie. 
 
Sinne kinderopvang is een maatschappelijke organisatie en lid van de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Wij herkennen ons in het standpunt van de BMK met betrekking tot vaccinatie: "Het is niet wettelijk verplicht om je kind in te enten. Daarom kan een kinderopvangorganisatie inentingen ook niet verplicht stellen en een kind dat niet is ingeënt ook niet weigeren. Het enige dat de kinderopvangorganisatie kan doen is transparant zijn naar andere ouders en bij het uitbreken van kinderziektes goed de protocollen en het advies volgen van o.a. de GGD (toetsingsorganisatie voor de kinderopvang op hygiëne en veiligheid) om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen en dit helder te communiceren. Het is niet aan de sector om ouders met niet-ingeënte kinderen te weigeren, dit is aan de wetgever. De politiek moet duidelijkheid bieden in deze discussie. Op dit moment is er nog geen standpunt bepaald en wordt het debat over vaccinatie verplaatst naar een plek waar het niet thuishoort. Namelijk tussen ouders onderling of op kinderdagverblijven." 
 
De grondslag van de discussie over vaccinatie is dat er sinds 2 jaar sprake is van een verlaging van de vaccinatiegraad. Bij een vaccinatiegrens minder dan 95% lopen kinderen een algemeen risico, dus ook buiten de kinderopvang. Hierbij kun je denken aan besmetting binnen het gezin, via andere sociale contacten, via activiteiten (bijv. babyzwemmen) of door het reizen met openbaar vervoer en buitenlandse reizen. 
 
Bij nieuwe ouders met kinderen wordt op grond van bovenstaande door ons dan ook niet naar vaccinatie gevraagd. 


Weigert Sinne kinderen die niet zijn ingeënt? 

Sinne weigert geen kinderen die niet zijn ingeënt. Aan het niet vaccineren kan namelijk ook geen consequentie verbonden worden. Zie hiervoor ook het antwoord van staatssecretaris Blokhuis aan de 2e kamer (juni 2018) op deze vraag. De staatssecretaris geeft in dit antwoord aan dat een juridische basis (bijvoorbeeld in de Wet Kinderopvang) om de kinderopvang de mogelijkheid te geven om niet gevaccineerde kinderen te weigeren op grondwettelijke bezwaren zal stuiten. Dat zou namelijk kunnen leiden tot onderscheid op grond van godsdienst dan wel levensovertuiging. Een kinderdagverblijf kan een ouder vragen of een kind gevaccineerd is, een ouder hoeft deze informatie niet te geven. Dit zijn medische gegevens. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het niet toegestaan om ouders te verplichten om deze gegevens te verstrekken. 


Informeert Sinne ouders over kinderen die niet ingeënt zijn?  

Sinne informeert ouders niet of er kinderen zijn op het dagverblijf die niet ingeënt zijn of over een vaccinatiegraad. Sinne weet niet van alle kinderen of zij wel of niet ingeënt zijn. Wij hebben dan ook geen cijfers hierover en kunnen dan ook niet iets zeggen over vaccinatiegraad. Ook is de informatie die aan ouders gegeven zou kunnen worden bij een wettelijke verplichting tot registratie vaccinatie altijd een moment opname, de vaccinatiegraad kan fluctueren. Denk hierbij aan opzeggingen, wisselen van dagdelen, nieuwe plaatsingen e.d.. De meeste kinderen gaan enkele dagen naar de opvang. Ook bieden wij flexibele opvang, waarbij het kind van verschillende dagen gebruik kan maken van de opvang. De vraag is welke informatie te verstrekken aan ouders: een gemiddeld percentage vaccinatiegraad over de afgelopen maand, over alle kinderen die de kinderopvang bezoeken, weergegeven per locatie, weergegeven per dag, weergegeven per dagdeel? 
 
Tomas Kloosterman en Everhard Hofstra van de GGD Fryslan geven in een artikel in Medisch Contact aan dat de vaccinatiegraad van een kinderopvang niets zegt over het besmettingsrisico. Een hoge landelijke vaccinatiegraad voorkomt epidemieën. Het werkelijk risico dat een onbeschermd kind loopt wordt vooral bepaald door de regionale vaccinatiegraad en het feit of er in de regio een epidemie gaande is. Deze informatie is voor ouders relevant. Zij geven aan dat vooral van belang is te zorgen voor relevante informatie over het risico dat een jong, vatbaar kind loopt bij niet vaccineren (voorlichting) en te stimuleren tot een hoge landelijke en regionale vaccinatiegraad. Dit zorgt voor echte risico reductie. 

 
 

Vorige Volgende