Werkbezoek BOinK

21 mei 2019

Afgelopen maandag heeft BOinK, de ouderbelangenvereniging voor ouders in de Kinderopvang, een werkbezoek gebracht aan Sinne. Op verzoek van BOinK hebben we gesproken over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en ouderbetrokkenheid vanuit (Centrale) OuderCommissies. Hieronder een kort verslag van het bezoek en de besproken onderwerpen. 

Speelleergroep en VVE indicatie

We zijn de dag gestart met een bezoek aan speelleergroep Achter de Hoven. De Pedagogisch specialist, Margreet van der Schaaf, heeft verteld op welke wijze de speelleergroep vormgegeven wordt, dat de meeste kinderen een VVE indicatie hebben en wat dat specifiek vraagt van het pedagogisch handelen, interactievaardigheden en het uitvoeren van het VVE programma. Margreet kon heel mooi en goed vertellen hoe zij op deze locatie het verschil proberen te maken voor de kinderen en hoe zij steeds aansluiten bij dat wat de groep nodig heeft maar ook het individuele kind. Het belang van ouderbetrokkenheid en op welke manier dat op deze locatie vorm krijgt kwam ook uitgebreid ter sprake. Na het gesprek brachten onze gasten in kleinere groepjes een bezoek aan de groep zelf.

VVE beleid

Tijdens de lunch werd er een  presentatie verzorgd over het gemeentelijk VVE beleid en de manier waarop Sinne dit vorm geeft. Deze presentatie werd gegeven door Caren Hoekstra en Nienke Bokma, beiden binnenkort werkzaam als VVE coach. Zij hebben duidelijk en met passie verwoord wat de missie van Sinne in deze is, wat het belang van VVE is en welk effect dit heeft. Ook zijn zij uitgebreid ingegaan op hoe wij dat binnen Sinne doen, op welke manier er gewerkt wordt en konden zij goed duidelijk maken hoe wij de kwaliteit van VVE borgen binnen onze organisatie.

IKC raad Goutum

Bij IKC Wiarda hebben we na een rondleiding langs de groepen een gesprek gehad met een afgevaardigde vanuit de COC van Sinne en de OC van onze opvang in Goutum. BOinK was met name erg geïnteresseerd in de vorming van de IKC raad. In de IKC raad zijn zowel MR als de OC vertegenwoordigd als medewerkers van onderwijs en opvang. Hun werkwijze hebben ze vastgelegd in een (concept) reglement voor de IKC raad en met deze aankomende borging zijn ze al ver in dit proces. BOinK was enthousiast over deze vorm en heeft de OC gevraagd om hun proces en reglement met hen te delen als inspiratie. Een mooie opsteker! 

BOinK gaf aan richting de oudergeledingen dat Sinne in positieve zin zeker geen doorsnee kinderopvangorganisatie is! Daar kunnen we trots op zijn dat er zo naar Sinne gekeken wordt.

Voorzitter van BOinK, Gjalt Jellesma, gaf in een reactie na afloop aan dat zij in alle opzichten het een erg geslaagde dag hebben gevonden. 

Vorige Volgende