Blogs van professionals

2023-05-23 15:00:00

Een gezamenlijke opvoedingstaak voor ouders en kinderopvang!

23 mei 2023

Hoe we met elkaar denken over wat we belangrijk vinden om onze kinderen mee te geven in opvoeding is aan verandering onderhevig. Zo hebben onze culturele achtergrond, geloofsovertuiging, de manier waarop we terugkijken op onze eigen jeugd en de tijd waarin we nu leven, invloed op onze eigen opvoedingsstijl en idealen. In de jaren vijftig werd het vooral heel belangrijk gevonden om kinderen niet te verwennen. Wie kent niet de term “rust, reinheid en regelmaat” “je kop niet boven het maaiveld uitsteken” of “een boterham met tevredenheid”. Kinderen werden in deze tijd geacht stil te zijn wanneer volwassenen met elkaar spraken, en te eten wat de pot schaft.

 

Deze opvoedingsstijl lijkt in schril contrast te staan met wat we nu belangrijk vinden in de opvoeding. Momenteel vinden we het juist heel belangrijk voor kinderen om zichzelf te kunnen uitten. Daarnaast geven we kinderen alle ruimte om hun talenten volop te kunnen ontwikkelen.

“It takes a village to raise a child.”

Iets wat niet veranderd is in opvoeding is dat een kind met verschillende opvoeders te maken krijgt. Een opa, oma, oom of tante. De meester of juf op school, maar ook pedagogisch medewerkers op de opvang zijn nauw betrokken bij de opvoeding van jouw kind. Men zegt niet voor niets: It takes a village to raise a child.

Bij Sinne zijn wij dagelijks verantwoordelijk voor de opvang van vele kinderen. En hierbij willen we natuurlijk ook voldoende rekening houden met alle verschillende culturele achtergronden, geloofsovertuigingen en opvoedstijlen. We doen dit vanuit de vier pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven. Deze zijn in Nederland vastgelegd in de wet kinderopvang. Elke kinderopvangorganisatie vertaalt deze basisdoelen naar een eigen pedagogisch beleid en handelen. Bij Sinne doen wij dit op de volgende manier;

Het bieden van emotionele veiligheid
Bij Sinne zijn we ervan overtuigd dat het bieden van emotionele veiligheid voor kinderen het belangrijkste doel is in de opvoeding. Want alleen wanneer kinderen zich veilig voelen hebben ze de energie om op ontdekking te gaan en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Onze pedagogisch professionals begeleiden en verzorgen kinderen met liefde en aandacht. Zij bieden kinderen een veilige, gezonde en uitdagende speel- en leeromgeving, waar zij andere kinderen kunnen ontmoeten en elke dag plezier beleven! 

Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling
Bij Sinne zorgen we voor een uitdagend aanbod van spel- en ontwikkelingsmateriaal en een passend activiteitenaanbod voor kinderen. Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen tijdens spel en activiteiten in hun taal- en spraakontwikkeling, creatieve- cognitieve- en motorische ontwikkeling. Natuurlijk dragen ook de dagelijkse routines zoals het samen opruimen en eten op de groep, bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

 

Het bijdragen aan de sociale ontwikkeling
Op de opvang bij Sinne komen kinderen, soms voor het eerst, in de gelegenheid om vriendschappen met andere kinderen op te bouwen. Daarnaast ontwikkelen ze een vertrouwensband met pedagogisch medewerkers. Vanuit deze relaties wordt een beroep op kinderen gedaan om rekening te houden met elkaar, elkaar te respecteren en elkaar te helpen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zo allerlei sociale vaardigheden.

 

Het geven van algemeen aanvaarde normen en waarden
Kinderen worden op de opvang bij Sinne gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in onze samenleving. Zo maken zij kennis met groepsregels zoals luisteren naar elkaar, elkaar geen pijn doen, even wachten op je beurt, je jas op de kapstok hangen en het delen van speelgoed. Daarnaast maken kinderen kennis met gebruiken en tradities van andere kinderen in hun omgeving. Bij Sinne vinden we het belangrijk dat kinderen al jong met deze verschillen leren omgaan en deze van elkaar leren te accepteren.

“We hebben een groot, overkoepelend en gemeenschappelijk doel met ouders”

Vanuit bovenstaande pedagogische basisdoelen hebben we hiermee bij Sinne natuurlijk een groot overkoepelend en gemeenschappelijk doel met ouders, namelijk het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Dit vraagt voortdurend overleg en afstemming over de ondersteuningsbehoefte van de kinderen tussen ouders en onze pedagogisch professionals, elk vanuit hun eigen specifieke deskundigheid. In een pedagogisch partnerschap dragen we zo samen zorg voor de opvoeding van de volgende generatie!