Blogs van professionals

2023-07-14 12:14:00

Betekenisvolle vriendschappen op de BSO!

14 juli 2023

Wanneer ouders aan hun kinderen vragen wat zij gedaan hebben op de BSO, vertellen kinderen vaak niet alleen wat ze gedaan hebben maar ook met wie. Voor kinderen is het omgaan met leeftijdsgenootjes en het aangaan van vriendschappen heel belangrijk. Ze kijken vanuit verwondering naar elkaar, inspireren elkaar, dagen elkaar uit en ontwikkelen zich hierdoor in relatie tot elkaar. Met het samen maken van plezier, het samen oplossen van conflicten en het leren geven van je mening aan elkaar, oefenen kinderen hun sociale vaardigheden en bouwen ze ,stap voor stap, hun zelfbeeld op.

Tussen 4 en 7 jaar neemt het vermogen van kinderen om zich in te leven in anderen toe. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vriendschappen. Het zich kunnen inleven in anderen zorgt er bijvoorbeeld voor dat kinderen elkaar kunnen helpen en troosten, kunnen samenwerken, zich leren aanpassen aan de wensen van anderen, leren grenzen te stellen, te delen, conflicten op te lossen, om te gaan met kritiek en tegenslagen verwerken.

Tussen 7 en 12 jaar worden vriendschappen voor kinderen heel belangrijk voor de vorming van de eigen identiteit. Ze vergelijken zichzelf met de ander en merken verschillen op. Tegelijkertijd willen kinderen erbij horen en het gevoel hebben geaccepteerd te worden. In deze periode leren kinderen ook dat wanneer jij aardig doet tegen anderen, zij ook aardig doen tegen jou. Ze leren gaandeweg begrijpen dat je in betekenisvolle relaties op basis van wederkerigheid met elkaar omgaat.

“Bij Sinne willen we kinderen vooral laten ervaren dat het fijn is om samen vanuit vriendschap verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen, dingen te doen en vooral veel plezier en herinneringen te maken.”

Kinderen kunnen vriendschappen van nature initiëren, maar dat wil niet zeggen dat het ontwikkelen van vriendschappen helemaal vanzelf gaat. Alle reden dus om op de BSO bij Sinne goede voorwaarden te scheppen voor kinderen om spelenderwijs sociale vaardigheden te oefenen en vriendschappen aan te gaan. Onze pedagogisch medewerkers geven deze voorwaarden vorm vanuit de High Five. Deze ziet er als volgt uit;

Samen meedoen: “Wat vind jij?”
Kinderen worden serieus genomen! Zij krijgen ruimte om initiatief te nemen in spel en mogen meedenken en meebeslissen in bijvoorbeeld de inrichting van de ruimte en het activiteitenaanbod.

Samenwerken: Samen bereiken we meer!”
Kinderen krijgen de mogelijkheid om veel samen te werken in spel, zowel binnen als buiten. Er wordt daarnaast ook samenwerking gevraagd bij het organiseren van de dagelijkse routines op de BSO, zoals bij het opruim- of eetmoment. Wanneer iets niet lukt worden kinderen waar het kan, gestimuleerd om elkaar om hulp te vragen.

Samen verantwoordelijk: “De groep is van ons allemaal!”
Kinderen zorgen samen met pedagogisch medewerkers voor een veilige en gezellige sfeer op de groep! Hierbij horen verantwoordelijkheden voor kinderen die passen bij hun ontwikkeling. Zo worden er samen met de kinderen afspraken en groepsregels vastgesteld en worden deze zichtbaar gemaakt in de ruimte.

Samen omgaan met verschillen: “Zo kan het ook!”
Alle kinderen zijn anders en iedereen telt mee! Op de groep is er voldoende aandacht voor de waardering van individuele en culturele verschillen, tijdens de dagelijkse omgang met elkaar maar bijvoorbeeld ook tijdens de jaarfeesten. Daarnaast zoeken pedagogisch medewerkers samen met de kinderen actief naar onderlinge overeenkomsten en zijn zij alert op vooroordelen en uitsluiting.

Samen omgaan met conflicten: “Wij lossen het samen op!”
Soms hebben kinderen een conflict, dat hoort erbij! Kinderen krijgen dan de gelegenheid om hun gevoelens te uiten en zelf met oplossingen te komen. Wanneer het kinderen niet zelfstandig lukt om een conflict op te lossen, begeleiden pedagogisch medewerkers hen hierin.

Wanneer het gaat om het belang van vriendschappen voor de ontwikkeling van kinderen, zijn de belangrijkste taken van onze pedagogisch medewerkers op de BSO: kinderen met elkaar in contact brengen, het goede voorbeeld geven, soms bemiddelen en veel met de kinderen praten over hoe je met elkaar om kan gaan. Vanuit de high five krijgen kinderen zo alle kansen om vriendschappen aan te gaan. Hierbij gaat het niet om zoveel mogelijk vrienden te krijgen, want met wie kinderen vriendschap willen en hoe zij dit willen invullen ,kiezen ze natuurlijk zelf. Bij Sinne willen we kinderen vooral laten ervaren dat het fijn is om samen vanuit vriendschap verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen, dingen te doen en vooral veel plezier en herinneringen te maken.